საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია
თავფურცელი
ჩვენს შესახებ
წევრები
ასოცირებული წევრები
გაწევრიანდით
პარტნიორები
მრჩეველთა საბჭო
საქმიანობა
ტურისტული ბლოგი
პრესა / სტატიები
ფოტო გალერეა
ბმულები
სასტუმროები
ვებ-გვერდის მხარდამჭერი:

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ), კერძო სექტორის განვითარების პროგრამა

და საერთაშორისო მიგრაციის ცენტრი (CIM)
დაგვიკავშირდით ENGLISH | GEORGIAN
მოგზაურობა საქართველოში მოგზაურობა საზღვარგარეთ გიდების სკოლა

GTA - ს შესახებ        GTA-ს მიერ განხორციელებული პროექტები

 

    სტრუქტურა

 

ეთიკის კოდექსი

 

საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია (GTA) დაარსდა 2006 წელს. იგი წარმოადგენს კერძო ტურისტული კომპანიების, სასტუმროების და საოჯახო სასტუმროების ორგანიზაციას, რომლის მიზანია განავითაროს ტურიზმის სფეროში ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტები, როგორიცაა:

 

- საქართველოში ტურისტულ კომპანიებს შორის წარმატებული თანამშრომლობა,

- კერძო და სახელმწიფო სექტორებს შორის თანამშრომლობა,

- ხარისხის მართვას ტურიზმის სექტორში,

- ტურისტული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა,

- ტურიზმის მდგრადი განვითარება საქართველოში.

 

ასოციაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია გასვლითი, ადგილობრივი და შემოყვანითი ტურიზმი, საგანმანათლებლო სემინარები და ტრენინგები, პროფესიონალი გიდების მომზადება. GTA ხელს უწყობს სასტუმროების საერთაშორისო დაჯავშნის სისტემაში ჩართვას, ტურისტული ინფორმაციის გავრცელებას, ლობირებას. ასევე გთავაზობთ ვებ-გვერდის კონსულტაციას, ვიდეო მასალის დამზადებას, მარკეტინგულ მხარდაჭერას, სემინარებს და ტრენინგებს.

GTA ყოველთვიურად აწყობს ასოციაციის წევრების გენერალურ შხვედრას.

 

საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია ანხორციელებს სხვადასხვა პროექტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ტურიზმის განვითრებას საქართველოში. ამ პროექტებში GTA მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, დაცული ტერიტიორიების სააგენტოსთან, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთნ (EPF: USAID/SME; GTZ; SDC), ადგილობრივ პარტნიორებთან (Elkana, GeoLand) და ასოციაციის წევრ კომპანიებთან.

 

საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია არის წევრი:  მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ცოდნის ქსელის, გლობალური მდგრადი ტურიზმის საბჭოს, საქართველოს სამრეწველო-სავაჭრო პალატის, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის, აგრეთვე საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია 2012 წლიდან არის ტურიზმის მრჩეველთა საბჭოს წევრი.

 

ლეგალური ბიზნესგამიცდილების მქონე ყველა ტურისტულ კომპანიას შეუძლია შემოგვიერთდეს 

 

რატომ გავხდეთ GTA-ს წევრი?

asociaciis wevrobis sargebeli

 

asociaciis wevrad gaxdomis 12 mizezi

 

 1. yoveldRiurad informaciis mowodeba turizmis sferoSi momxdari an dagegmili RonisZiebebis Sesaxeb (konferenciebi, treiningebi, brifingebi, prezentaciebi, Sexvedrebi, siaxleebi)
 2. axali lokaluri da saerTaSoriso partniorebis moZiebis SesaZlebloba
 3. SesaZlebloba miiRoT monawileoba asociaciisa da misi partniorebis organizebul samTavrobo Tu kerZo seqtorTan SexvedrebSi
 4. problemebis erToblivi ZalisxmeviT mogvarebis SesaZlebloba
 5. asociacia SeiZleba iyos Tqveni xma samTavrobo Tu sakanonmdeblo tribunebze
 6. donorebis dafinansebul turizmTan dakavSirebul proeqtebSi monawileobis miRebis SesaZlebloba
 7. turizmis sainformacio baziT sargeblobis SesaZlebloba
 8. fasdaklebebiT sargeblobis ufleba asociaciis wevri da partniori kompaniebis momsaxurebaze
 9. asociaciis Sida samotivacio-gasarTob RonisZiebebSi monawileobis ufleba
 10. sxvadasxva nacionaluri Tu saerTaSoriso donis konferenciebSi monawileobis SesaZlebloba
 11. Tqveni kompaniis da SemoTavazebebis Sesaxeb informaciis gavrcelebis SesaZlebloba asociaciis veb gverdze da asociaciis eleqtronuli fostis bazis meSveobiT
 12. periodulad mowveuli ucxoeli konsultantebis ufaso momsaxurebiT sargeblobis saSualeba

 

Cveni mizania movizidoT aqtiuri, motivirebuli wevrebi, romelTa moRvaweoba ufro metad warmatebuls gaxdis asociacias da waadgeba qveyanaSi turizmis ganviTarebas.

 

ifiqre ra SegiZlia gaakeTo Seni qveynisa da Seni asociaciisaTvis!

 

membership:

GTA is member of UNWTO Knowladge Network, GSTC (Global Susainable Tourism Council), GCCI (Georgian Chamber of Commerce and Industry), ICC IInternational Chamber of Commerce).

GTA is the member of Tourism Advisory Board in Georgia.

GTA is one of the founder of EPAC (Economy Policy Advocacy Coalition)

 


GTA Banner

© 2007-2008 საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია. ყველა უფლება დაცულია.
ვებ უზრუნველყოფა: ირაკლი ნასყიდაშვილი